Van de bestuurstafel 17.02.21

Bestuursvergadering 17 februari 2021

 

 

 


 

Op woensdag 17-02-2021 hadden we als bestuur weer een digitale vergadering via Skype, daar de corona maatregelen en avondklok nog steeds in tact zijn. Als bestuur namen we allen zitting op een stenen muurtje als een soort arena om alle laatste nieuwtjes en details binnen onze vereniging te bespreken.

 

Na het belevenissen rondje langs alle bestuursleden werden er weer diverse zaken aan het licht gebracht. Het bestuur is blij dat deze avond voor het eerst ook Tanya Pit-Pauw ‘aanschoof’ bij onze groep, omdat zij te kennen heeft gegeven de functie van Marco Kool in de toekomst te willen gaan overnemen. Als bestuur zijn we daar blij mee, maar formeel zal de toekomstige ALV haar wel gaan benoemen in deze functie.

 

Een aantal punten uit deze vergadering zijn :

- De Ermelose Graveltocht : Draaiboek en voorbereidingen zijn klaar voor deze tocht, er is echter grote onzekerheid of deze tocht op het geplande moment georganiseerd kan worden, de commissie heeft nog een overleg maar houdt er sterk rekening mee dat deze tocht verplaatst gaat worden naar september. Dus in september de EGT, in oktober en november de MTB-tochten.

 

- Vignetten op de Veluwe : De voorzitter heeft deelgenomen aan een digitaal overleg waarbij gekeken wordt of dit zou moeten worden ingevoerd in de hele regio. De vignetten zijn een mogelijke oplossing om het onderhoud begrotingstekort van de terreineigenaren verenigd in het zgn. Veluwe Collectief, op te lossen. Tijdens het overleg waren er veel bezwaren en nader overleg volgt nog.

- Invoering WBTR – statuten : Op 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht worden. De statuten moeten een bepaling gaan bevatten wat er moet gebeuren in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders. Voorstel van de NTFU is om hiervoor de kascommissie te benoemen, als bestuur bekijken we nog andere mogelijkheden.

 

- Gratis advertenties toertochten : De NTFU maakt melding dat i.v.m. corona de tochten gratis of de toertochtenkalender komen te staan.

- Nieuwe ledenadministratie NTFU : De NTFU is nog steeds bezig met doorvoering van een nieuwe ledenadministratie. Er worden hierop nog steeds aanpassingen gedaan en ontwikkelingen worden door ons op de voet gevolgd.

 

- Nieuwe wegseizoen diverse groepen : Door Andries zal een oproep gedaan worden aan alle toerleiders/coördinatoren van de groepen om toch een rittenschema/bemensing in te gaan plannen, dat wanneer dit eventueel weer van start mag gaan, planning meteen van stapel kan worden gehaald.

 

Verder wordt er binnen het bestuur nog nagedacht en ideeën aangedragen hoe we de onderlinge verbondenheid binnen onze vereniging kan worden bevorderd in corona tijd. We hebben dit als doorlopend punt op de agenda gezet voor een volgende vergadering.

 

Voor alle duidelijkheid : Er blijkt onduidelijkheid te zijn over een mogelijke openingsrit, met name onder de seniorengroep, welke traditioneel begin maart georganiseerd wordt. In de situatie t.o.v. afgelopen oktober is niets gewijzigd. Fietsen in de buitenlucht mag met maximaal 2 personen, dus dan wordt het lastig om dit te organiseren in een groter groepsverband. De openingsrit kan dus niet op ‘normale’ wijze plaatsvinden. Wanneer u het seizoen zelf wilt open, individueel of met vriend/vriendin/fietsmaatje juichen we dit van harte toe, maar in groter georganiseerd verband is dit op dit moment niet mogelijk en wenselijk.

 

Met hartelijke groet,

Marco Goossensen, penningmeester.