• vlag-2

Veiligheidsprotocol VWV

Inleiding: veiligheid binnen en buiten onze vereniging

 

De VWV Ermelo heeft als motto ‘samen fietsen’ en staat voor plezierig, gezellig, veilig en verantwoordelijk fietsen. Het plezier en de gezelligheid vragen niet om een protocollaire aanpak. Dat regelen de leden zelf en eigenlijk geldt er: hoe gezelliger en plezieriger hoe beter. Om als vereniging de veiligheid en verantwoordelijkheid te borgen is het noodzakelijk de afspraken en uitgangspunten helder te formuleren en duidelijk te communiceren. Dit protocol wil dit ondersteunen. 

De VWV Ermelo sluit aan bij de door de NTFU uitgedragen gedragscodes en gedragsregels en heeft een eigen richtlijn ‘Ongevallen tijdens tochten’ opgesteld.

Naast de ritten die de vereniging voor de eigen leden organiseert, organiseert ze ook tochten die openstaan voor gasten, zowel op de weg als op de MTB. Hieraan wordt speciaal aandacht besteed in dit protocol. 

Omdat (on)veiligheid grotendeels wordt bepaald door ons gedrag wil de VWV het veilig en verantwoordelijk fietsen stimuleren via onderstaande ‘Gedragscode VWV Ermelo’ en ‘Afspraken bij rijden in een groep’ en set van ‘Tekens en signalen’. Voor het organiseren van de tochten voor gasten geldt het ‘Veiligheidsprotocol voor het organiseren van tochten’. 

Tot slot, als leden van de VWV Ermelo zijn we zelf verantwoordelijk voor ons gedrag en daarmee het veilig fietsen, alleen of in een groep. Elkaar aanspreken op gedrag of onveiligheid is wellicht de grootste opgave.

Gedragscode VWV Ermelo

 • We houden rekening met elkaar

 • De tochten zijn geen wedstrijden

 • Het dragen van een helm is verplicht. Stel deze ook goed af

 • Rijd in de actuele clubkleding

 • Nieuwe leden worden opgevangen en begeleid

 • Houd je aan de verkeersregels

 • Houd zichtbaar rekening met anderen

 • Een fietsbel en het gebruik ervan is verplicht

 • Rijd met juiste verlichting wanneer dat nodig is

 • Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen

 • Blijf beleefd tegen andere weggebruikers 

 • Voor wegritten: rijd op het aangegeven fietspad

 • Passeer een fietser, ruiter of wandelaar op gepaste snelheid

 • Volg aanwijzingen op van politie of verkeersregelaars

 • Gooi afval in een afvalbak

Afspraken bij rijden in een groep

Het verenigingsmotto ‘samen fietsen’ brengen we in de praktijk in onze tochten die we als vereniging onderling rijden in verschillende groepen. Op de racefiets, de mountainbike en de laatste jaren ook steeds meer op de gravelbike. Het fietsen in een groep vraagt om goede afspraken. Immers we maken als groep deel uit van het verkeer, hebben vaak een hogere snelheid dan de fietsers die we tegenkomen en moeten ook goed op elkaar inspelen. Wanneer we ook nieuwe leden of gasten meenemen is het extra van belang deze afspraken aan elkaar duidelijk te maken. Natuurlijk blijft er altijd een risico, maar met enkel duidelijk afspraken kunnen we het risico verkleinen en leed voorkomen.

De toerleider.

Voor iedere tocht die we als vereniging rijden wijzen we een toerleider aan. Zij/hij heeft de volgende taken. Zij/hij:

 • Kent de route en weet waar mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan

 • Wijst een vervanger aan bij verhindering

 • Maakt de route, starttijd en -locatie en bijzonderheden over de tocht bekend via de daartoe bestaande sociale media (Cylce App)

 • Ziet er op toe dat aan de gedragscode en afspraken bij rijden in een groep – inclusief het gebruik van tekens en signalen - worden voldaan en spreekt leden daar op aan indien nodig

 • Bewaakt de snelheid van de groep

 • Evalueert regelmatig met de groepsleden of de gemaakte afspraken worden nagekomen 

 • Treedt als coördinator op bij calamiteiten en pech 

 

Afspraken:

 • De toerleider begint ‘op kop’ en bepaalt het tempo van de groep

 • Er wordt als groep gereden met als motto: samen uit, samen thuis

 • In groepsverband niet met losse handen rijden

 • In groepsverband niet rijdend achterom kijkend een gesprek voeren

 • Niet mobiel bellen tijdens het rijden

 • Bij het overnemen van de kop (het draaien) dezelfde snelheid behouden

 • Binnen de bebouwde kom de snelheid aanpassen

 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen maar langzaam uitrijden

 • Na een bocht, oversteek of lastige situatie, houden de voorste het fietsers tempo in totdat de groep weer aaneengesloten is

 • Bij twijfel over de richting rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk), niet in de remmen

 • Als men in de berm rijdt niet de weg of het fietspad weer oprijden maar rustig uitrijden en remmen.

 • In de bebouwde kom wordt het tempo aangepast

 • Als iemand het tempo niet aan kan wordt er gewacht en het tempo aangepast

 • Iemand die duidelijk moeite heeft met het tempo, mag op de tweede of derde rij fietsen

 • Als iemand meerdere weken het tempo niet aan kan, wordt hij/zij hierop aangesproken

 • Laad de route op je GPS indien mogelijk

 • Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie

 • Rijd nooit blindelings achter iedereen aan

 • Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is

 • Spreek elkaar aan wanneer afspraken niet worden nagekomen

Set van ‘Tekens en Signalen’

 

Bij deze afspraken behoort ook een set van ‘tekens en signalen’. Het consequent en duidelijk gebruiken van deze tekens en signalen vergroot de veiligheid van de groepsleden en medeweggebruikers aanzienlijk.


 

Als er gestopt moet worden geven de voorste rijders een stopteken met de arm recht 

omhoog en roepen ‘STOP’. Groep trapt niet meer en rijdt rustig uit. Daar waar mogelijk blijft 

de groep in formatie (2-aan-2) en in dezelfde volgorde staan.

Bij verkeerslichten, voorrangskruisingen enz. schatten de  voorste rijders de situatie voor de hele groep in en dus niet alleen voor zichzelf. 

Als de weg vrij is, geven de voorste rijders een teken met de arm recht omhoog naar voren wuivend en roepen ‘VRIJ’. De groep kan weer gaan fietsen in dezelfde formatie als waarin gereden werd vóór het stoppen.

Bij rechtsaf: voorste rijders steken arm  uit naar rechts en roepen ‘RECHTS’

Bij linksaf: voorste rijders steken arm uit naar links en roepen ‘LINKS’

Bij rechtdoor: voorste rijders roepen ‘RECHTDOOR’

Bij obstakel rechts van de weg of inhalen medeweggebruiker: 

de voorste rijders roepen duidelijk ‘VOOR’

Bij obstakel links van de weg of tegenligger: 

de voorste rijders roepen duidelijk ‘TEGEN’

Bij een naderende slinger van de weg of fietspad:

de voorste rijders roepen duidelijk ‘SLINGER’.

Obstakels in of op het wegdek:

De voorste rijders roepen duidelijk “TAK, PAAL, GAT, DREMPEL” etc. en wijzen met de arm naar beneden het obstakel aan. 

Ingehaald worden roep dan luid ‘ACHTER’

Zijn er technische- of plasproblemen roep dan luid ‘LEK’

Wordt er ‘ACHTER ELKAAR’ geroepen dan dient men achter elkaar te rijden. 

Bij passeren van fietsers geven de voorste rijders aan: ‘GROTE GROEP, de laatste rijders roepen ‘LAATSTE (MAN)’

Veiligheidsprotocol voor het organiseren van tochten

 

Bij het organiseren van tochten waaraan gasten deelnemen krijgen we als vereniging te maken met een grotere verantwoordelijkheid wanneer het gaat om gedrag en veiligheid. Als vereniging hebben wij een ruime ervaring met het organiseren van deze tochten, waaraan soms meer dan 1.000 deelnemers meedoen. Bij de organisatie van deze tochten, zowel op weg als bij MTB of graveltochten hanteren we de volgende veiligheidsrichtlijnen welke voor alle tochten gelden: wegtochten, MTB tochten en graveltochten:

 

 • Bij het ontwerp en uitzetten van de tocht vermijden we onveilige situaties

 • De juiste vergunningprocedures worden gevolgd en er wordt melding gemaakt aan de relevante hulpdiensten dat de tocht zal plaatsvinden

 • Maak intern duidelijk wie de coördinatie heeft en wie welke taken in de voorbereiding en op de dag van tocht heeft

 • Vrijwilligers die bij de tocht assisteren worden zorgvuldig geïnformeerd en geïnstrueerd en krijgen de juiste materialen mee bij het uitzetten van de tocht

 • Er wordt een voorafgaand aan de tocht grondige risico analyse gemaakt waarbij ook de inschatting van de weersomstandigheden behoort en waar van verkeersregelaars gebruik wordt gemaakt

 • Zorg voor een duidelijke en consequente aanduiding van de route voor deelnemers, al dan niet ondersteund met GPS route informatie

 • Onveilige situaties zoals gevaarlijke oversteken, obstakels of situaties worden zoveel mogelijk met borden aangegeven

 • Parkeerbegeleiders en verkeersregelaars worden ingezet om deelnemers te begeleiden

 • Aan de deelnemers wordt duidelijk en opvallend de door de VWV gehanteerde gedragscode bekend gemaakt

 • Het materiaal dat wordt gebruikt bij de organisatie van tochten is deugdelijk en veilig en tot dit materiaal behoort ook de minimale veiligheidsuitrusting

 • Aan de deelnemers wordt een noodnummer bekend gemaakt waarmee de organisatie bereikbaar is

 • Eerste hulp verlening is zichtbaar aanwezig en beschikbaar bij het startpunt en de centrale verzorgingspost

 • De richtlijn ‘Ongevallen tijdens tochten’ wordt met de organisatie en vrijwilligers gedeeld

 • Na afloop van de tocht wordt deze geëvalueerd waarbij ervaringen worden gebruikt voor het continue verbeteren van de organisatie en aantrekkelijkheid van de tochten


 

Bij het organiseren van MTB tochten wordt hieraan toegevoegd:

 

 • Aan de deelnemers wordt duidelijk gemaakt in welke ‘sector’ zij zich bevinden, zodat in geval van een calamiteit effectief hulp kan worden geboden

 • De sectoren worden door de routeboys (m/v) bewaakt

 • Deelnemers ontvangen bij inschrijving een polsbandje met daarop het noodnummer van de organisatie

 • Relevante telefoonnummers worden met de vrijwilligers gedeeld

 • De organisatie van de tocht beoordeelt te allen tijd of het onder de geldende weersomstandigheden en -verwachtingen verantwoord is de tocht door te laten gaan

 

Ook verwijzen we naar de richtlijn ‘Ongevallen tijdens tochten’ welke de VWV als basisinstructie voor de organisatie en vrijwilligers heeft opgesteld. Deze vormt een onderdeel van de voorbereiding van de organisatie van onze tochten.

 

Tot slot: actief meewerken aan veilig samen fietsen is een verantwoordelijkheid van ieder lid van onze vereniging. Het gaat vooral om ons gedrag als verkeersdeelnemer en lid van de groep waarin wij samen fietsen. Dat we met een goed onderhouden en veilige fiets vertrekken mag als vanzelfsprekend worden verondersteld.

 

Ermelo, januari 2022