• header

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk reglement Veluwse Wieler Vereniging Ermelo 

Algemene bepalingen 

Artikel 1 

 1. De vereniging genaamd: Fiets Toer Club “Veluwse Wielervereniging “, hierna verder te noemen  de vereniging,  is bij notariële akte opgericht op 27 augustus 1975 en is gevestigd te Ermelo. 
 2. Het huishoudelijke reglement is van toepassing in samenhang met de statuten van de Vereniging. 

 3. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). 

Leden 

Artikel  2 

 1. De vereniging bestaat uit: 

  • Leden

  • Junior-/jeugdleden

  • Leden van verdienste

  • Ereleden

  • Donateurs

 • Leden zijn natuurlijke personen die zich daartoe bij het bestuur van de vereniging hebben aangemeld en zijn ingeschreven en de leeftijd van tenminste zestien jaar hebben bereikt; 

 • Junioren/jeugdleden zijn zij die zich bij het bestuur van de vereniging hebben aangemeld en de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt. Deze jeugdleden worden bij het bereiken  van de zestien jarige leeftijd automatisch gewoon lid. 

 • Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten bij de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd. Zij zijn vrijgesteld van hun contributieplicht maar hebben dezelfde rechten en plichten als de gewone leden. 

 • Ereleden zijn zij die zich jegens de vereniging of de fietstoersport in het algemeen, uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe, op voordracht van het bestuur van de vereniging of ten minste tien leden van de vereniging, door de leden vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van de uitgebrachte geldige stemmen, zijn benoemd. Zij zijn vrijgesteld van hun contributieplicht maar hebben dezelfde rechten en plichten als de overige leden.  

 • Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bij het bestuur van de vereniging hebben aangemeld en zich ten opzichte van de vereniging hebben verplicht om jaarlijks een toegezegde  bijdrage of een gift ineens te betalen. Zij hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die aan hen bij de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.

Artikel 3 

Alle leden  zijn contributieplichtig.  Leden die wegens het  gezins-/samenlevingsverband met een ander lid als gezinslid kunnen worden aangemerkt, betalen minder contributie.  De verschuldigde contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld. 

Artikel  4 

Het lidmaatschap vangt aan door het invullen en ondertekenen van een door de secretaris verstrekt aanmeldingsformulier. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger.  Van de aanmelding wordt mededeling gedaan in het verenigingsorgaan. Het bestuur draagt er zorg voor dat het nieuwe lid wordt aangemeld bij de NTFU 

Artikel  5 

Het lidmaatschap eindigt  door: 

 • overlijden; 

 • schriftelijke opzegging van een lid aan de secretaris van de vereniging, tenminste een  volle kalendermaand voor het nieuwe kalenderjaar. 

 • opzegging en ontzetting door de vereniging! na een daartoe genomen besluit van de ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt genomen zoals in de statuten is bepaald.  

Artikel  6 

Alle leden hebben de volgende rechten en plichten: 

 1. Bij toetreding als lid hebben zij recht op een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

 1.  Zij hebben het recht deel te nemen aan de besluitvorming in de ledenvergadering. 

 1. Zij hebben het recht van vrije toegang tot tochten  en bijeenkomsten die door de vereniging zijn georganiseerd, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald. 

 1. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen, waarop het bestuur  gehouden is deze zo spoedig mogelijk te (doen) behandelen  of te (doen) onderzoeken en  van haar bevindingen verslag  te doen aan het lid dat het voorstel, klacht of wens heeft ingediend. 

 1. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. 

 1. Zij hebben de plicht om tijdig wijzigingen in van hun e-mailaccount en van hun woonadres door te geven. 

 1. Zij hebben de plicht tot naleven van de reglementen evenals van de door of namens het bestuur gegeven richtlijnen, naast de voorschriften van de NFTU. 

 1. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij naar vermogen zullen bijdragen in het vrijwilligerswerk binnen de vereniging. 

De organisatie 

Artikel  7 

Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering uit haar midden benoemd. Het bestuur benoemt  uit haar midden een voorzitter, secretaris en  een penningmeester.  Dit alles volgens artikel 9 van de Statuten. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur en worden voor drie jaar benoemd. Voor de overige bestuursleden geldt een benoemingstermijn van twee jaar. Het bestuur  stelt  ten behoeve van de onderlinge taakverdeling functieprofielen vast van de diverse bestuursleden en maakt zelf een rooster van aftreden op. Het bestuur heeft de leiding in alle zaken die de vereniging aangaan en het ziet toe op de naleving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Het bestuur  behartigt  alle belangen, rechten en plichten van de vereniging en legt  daarover  verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. 

Artikel  8 

De voorzitter  van het bestuur  heeft de algemene  leiding van de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging in alle contacten.  De voorzitter  houdt toezicht op het  verenigingsleven, ziet toe op de juiste taakverdeling  en fungeert  bij alle officiële vertegenwoordigingen als  woordvoerder, tenzij  deze taak aan een ander  is  overgedragen.  De voorzitter leidt alle vergaderingen en ziet  erop toe dat alle door de algemene ledenvergadering genomen besluiten op de juiste wijze worden uitgevoerd. 

Artikel  9 

De secretaris is verantwoordelijk voor het voorbereiden  van en de vastlegging van alle vergaderingen die binnen de vereniging plaatshebben. De secretaris  is verantwoordelijk voor  de samenstelling (mede ten behoeve  van de algemene ledenvergadering) van  een jaarverslag en houdt het verenigingsarchief bij.  De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en de bij het secretariaat binnengekomen bescheiden. De secretaris is gerechtigd alle correspondentie namens het Dagelijks Bestuur te ondertekenen. 

Artikel  10 

De penningmeester is belast met de financiën van de vereniging. De penningmeester verzorgt per kwartaal een financiële rapportage binnen het bestuur  en maakt jaarlijks de jaarrekening op. Op een jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt hij/zij verslag uit van het gevoerde financiële beheer. De jaarrekening wordt door een commissie, die door de algemene ledenvergadering  wordt benoemd, nagezien. Deze kascommissie  is bevoegd  de algemene ledenvergadering te adviseren  om het bestuur al dan niet te déchargeren voor het gevoerde financiële beleid. 

Artikel  11 

De overige bestuursleden staan het Dagelijks Bestuur bij in hun werkzaamheden en hebben het recht voorstellen in te dienen die verband houden met het  doel van de verenging. Het bestuur komt zo vaak bijeen als zij voor de goede uitoefening van haar taken noodzakelijk acht.  

Artikel  12 

Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet minstens de helft van het aantal bestuursleden ter vergadering aanwezig is.  Zij heeft het recht de algemene ledenvergadering voor stellen te doen omtrent kandidaten voor vacante posities binnen het bestuur.  Daarnaast zal het bestuur jaarlijks een lid, team of commissie voordragen die in aanmerking komt voor de onderscheiding “Vrijwilliger van het jaar”.  Leden van het bestuur zijn uitgesloten van nominatie. 

Artikel 13 

Het bestuur  kan naar eigen goeddunken commissies instellen en deze te allen tijde ontbinden. Het bestuur stelt daarbij de taken en de bevoegdheden van de commissies vast. 

Artikel 14  

In gevallen waarin het reglement niet voorziet en onder  bijzondere omstandigheden is het bestuur gerechtigd, zonodig zonder nadere goedkeuring van de algemene ledenvergadering, de vereiste beslissingen te nemen. 

Artikel  15 

Tijdens de vergadering van de algemene ledenvergadering heeft ieder lid het recht voorstellen in te brengen  en deel te nemen aan de besluitvorming, alles op de wijze zoals in de Statuten van de vereniging is bepaald.  De door een algemene ledenvergadering  genomen besluiten zijn voor de hele vereniging bindend. Het bestuur is gehouden tot een goede uitvoering van die besluiten. 

Financiën 

Artikel  16

De financiën van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, bijdragen van donateurs en begunstigers, schenkingen en andere ontvangsten. 

Artikel  17 

De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering, op een daartoe strekkend voorstel van het bestuur,  vastgesteld. Deze contributie is jaarlijks bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt als beëindigd beschouwd  indien artikel  5 van dit reglement van toepassing is. De contributie wordt in beginsel bij vooruitbetaling en middels een (na een door het lid daarvoor verstrekte machtiging) automatische incasso geïnd tenzij voor dit laatste een ontheffing is verleend. 

Artikel  18  

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten van clubactiviteiten die door leden spontaan worden opgezet,  dient de penningmeester te worden benaderd. Deze zal in samenspraak met het bestuur  uitsluitsel geven of eventueel  tot welk bedrag daarvoor beschikbaar is. 

Artikel  19

De vereniging beschikt over een “Goede Doelen Fonds”  met de bedoeling financiële steun mogelijk te maken aan projecten met een breed maatschappelijk doel. Dit doel moet een medische component bevatten en dient tevens gericht te zijn op het leveren van een sportieve fietsprestatie.  Voor  dit Fonds is een document opgemaakt dat regelmatig door het bestuur zal worden geactualiseerd en waarvan de inhoud te bevragen is bij het secretariaat. 

Verenigingsorgaan 

Artikel  20 

Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur verschijnt een aantal keren per jaar een verenigingsorgaan, hetzij in gedrukte hetzij in digitale vorm. Hierin worden mededelingen en verslagen ter kennis van de leden gebracht. Dit orgaan wordt kosteloos aan alle leden verstrekt.  Daarnaast beschikt de vereniging over een eigen website  waarop  informatie over de vereniging en haar activiteiten wordt verschaft.  Zowel  het verenigingsorgaan (clubblad) als de website vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. 

Slotbepalingen 

Artikel  21  

Alle leden die in verenigingsverband aan een clubrit deelnemen, worden geacht  een fietshelm en het clubtenue  te dragen en kennis te nemen van het Veiligheidsprotocol van de vereniging waarin tevens de NTFU gedragscode voor toerfietsen op de weg is opgenomen.   

Artikel  22 

Leden en donateurs zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en gezondheid. De vereniging is niet  aansprakelijk voor letsel aan personen of schade  aan fietsen of ander materiaal , ontstaan tijdens de deelname of  het vervoer van en naar toertochten of andere in clubverband bezochte activiteiten. 

Artikel  23 

De bestuur draagt zorg voor het naleven en actualiseren van de binnen de vereniging vastgestelde protocollen, waaronder het Protocol voor  lief en leed binnen onze vereniging , het Veiligheidsprotocol , het Protocol bij Overlijden (?) Het Goede Doelen Fonds en het Protocol Vrijwilliger van het Jaar. 

Artikel  24 

Wijzigingen in dit reglement vinden plaats indien de algemene ledenvergadering hier toe besluit. Daartoe  moet  het voorstel op de agenda van de betreffen algemene ledenvergadering  worden vermeld, en het besluit moet  tenminste door 2/3 van het aantal op de vergadering aanwezige stemgerechtigde leden worden bekrachtigd.